Ga je starten zzp GZ-psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist (freelance/ interim)?

Of wellicht ga je starten als ZZP basisarts of klinisch psycholoog (dus op basis van freelance/ interm)? Om je hier bij te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.
Check onderstaande punten en de topics rechts in het "snel naar" menu:

 • Welke rechtsvorm kies je?

 • Registratie bij de Kamer van Koophandel? 

 • Met welke wetgeving krijg je te maken?

 • Welke verzekeringen zijn van belang?

 • Heb je recht op fiscale voordelen?

 • Welk tarief is gangbaar als zzp psychiater/ GZ-psycholoog? 

 • Hoe zit het met de Overeenkomst van Opdracht? 

 • Hoe staat het met de klachtenregeling?

 • Hoeveel opdrachtgevers per jaar heb je nodig? 

 • Moet ik een zakelijke rekening openen? 

 • Sta je al ingeschreven bij het online freelance platform Interim GGZ (zie verder)?

‚Äč
Interim GGZ - vind hier je volgende opdracht!

 • Eén centrale plek met actuele zzp opdrachten
 • Géén tussenkomst van een bureau
 • Rechtstreeks contact met opdrachtgever
 • Anoniem zoeken
 • Gratis gebruik van het platform

Al >100 geplaatste zzp opdrachten!

Op Interim GGZ vind je als zzp psychiater, zzp GZ-psycholoog of als zzp verpleegkundig specialist GGZ freelance opdrachten binnen de reguliere GGZ, verslavingszorg, eetstoornissen, jeugdzorg, LVB, forensische psychiatrie en bijvoorbeeld de ouderenzorg.
Inschrijven is gratis, zowel voor opdrachtgever als zzp'er. Bij een daadwerkelijke start van een zzp'er op een opdracht brengt Interim GGZ een kleine bijdrage aan de opdrachtgever in rekening (€ 7,50 per door de zzp'er gewerkte uur met een maximum van 600 uur). 
Zie bij Vacatures zzp GZ-psycholoog


Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving verplicht

Ga je freelance werkzaamheden verrichten dan is inschrijving bij de KvK verplicht, binnen uiterlijk één week nadat je daadwerkelijk bent gestart. Kijk voor meer informatie op de website van de KvK en maak een bezoekafspraak.

Bedrijfs-of handelsnaam 

Je bent vrij in je naamkeuze; houd wel rekening met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam. Denk ook aan het reserveren van je webadres.

Bepaling vestigingsadres

Vanaf 2022 zijn de woonadressen van zzp'ers niet meer zichtbaar in het Handelsregister, als je tenminste niet op hetzelfde adres woont dat je als vestigingsadres hebt opgegeven.

Vanwege privacy overwegingen is het sterk te overwegen te kiezen voor een apart vestigingsadres, anders dan je woonadres. Je kunt dan een 'virtueel kantoor' huren; dit  biedt een professioneel zakelijk postadres op een door jou gewenste locatie en postafhandelingsdiensten. Op internet vind je veel aanbieders van virtuele kantoorruimte.

Automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.

Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer 

Van de Belastingdienst ontvang je na inschrijving bij de KvK zowel het btw-identificatienummer (btw-id) en het omzetbelastingnummer (ob-nummer). 
Je btw-id vermeld je op je facturen, de website of andere communicatiemiddelen. Je ob-nummer gebruik je bij contact met de Belastingdienst, zoals met de BelastingTelefoon of bij de btw-aangifte.
N.B.: onder bepaalde voorwaarden zijn medische (‘gezondheidskundige’) handelingen vrijgesteld van BTW (zie hiervoor  'Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW').

Kosten inschrijving bij de KvK

Voor de inschrijving  van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 51,95 (prijspeil 2022). De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming. Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.

Algemene voorwaarden

Je hoeft geen algemene voorwaarden te gebruiken maar het kan wel handig zijn. Deze voorwaarden deponeer je bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.

Handelsregisternummer verplicht vermelden

Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..

Spam

Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.

 

Welke rechtsvorm kies ik?

Eenmanszaak

Met een eenmanszaak heb je belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek (eerste drie jaar) en/ of de MKB-vrijstelling. Voorwaarde is dat je ondernemersrisico loopt en dat je voldoet aan het urencriterium, namelijk 1.225 uur op jaarbasis (het urencriterium geldt overigens niet als eis voor de MKB-winstvrijstelling)..

Besloten Vennootschap (BV)

Bij het oprichten van een BV heb je het voordeel dat je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of faillissement. Ook zou het bij een winst van > € 150.000,-  fiscaal aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een BV. Een belastingadviseur zal hierin goed kunnen adviseren. Een nadeel van een BV is dat de kosten hoger zijn dan bij een eenmanszaak, zowel voor de oprichting (notariskosten) als voor het onderhoud (kosten van de jaarrekening).
Wanneer je kiest voor een BV, zal de inschrijving via de notaris verlopen.

 

Welke wetgeving geldt voor mij als zelfstandige? (Wet DBA)

De Wet DBA - Kwalificatie van de arbeidsrelatie

Als zelfstandige (zzp'er) werk je binnen een individuele arbeidsrelatie. Dat wil zeggen dat je geen werknemer bent zoals binnen een regulier arbeidscontract en er dus geen sprake is van de betaling van loonbelasting.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) gaat over deze kwalificatie van de arbeidsrelatie.
Wanneer je als zelfstandige werkt voor een bepaalde opdrachtgever én aan specifieke voorwaarden voldoet, hoef je geen loonbelasting te betalen. De belastingdienst kijkt voor de beoordeling hiervan naar diverse criteria zoals de inhoud van het werk, de duur en de hoogte van het tarief.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor te zorgen dat zowel de praktijk van het werk als zzp'er maar ook de Overeenkomst van Opdracht niet te veel ‘arbeidsovereenkomst-achtige’ bepalingen bevat.
Een wezenlijk element van zelfstandig werken namelijk (en onderscheid ten opzichte van werknemerschap) is dat er geen sprake is van werkgeversgezag: de ‘leiding en toezicht’ ligt bij jezelf als zzp'er.

Stand van zaken Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA op schijnzelfstandigheid is nog ‘uiterlijk 2,5 jaar’ opgeschort. Het Kabinet wil eerst werken aan duidelijke regels omtrent de inhuur van zzp’ers, een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen (op het vlak van belastingen en sociale zekerheid) en onderzoek naar de gevolgen van handhaving voor controlerende instanties.
Aldus  minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van 5 juli 2022.
LET WEL: de Belastingdienst intensiveert wel de handhaving op schijnzelfstandigheid. Wanneer de Belastingdienst dan schijnzelfstandigheid constateert (en er geen sprake is van kwaadwillendheid), zal deze eerst een aanwijzing geven waarbij opdrachtgever en zzp'er de kans krijgen om de samenwerking binnen redelijke termijn anders in te vullen.
N.B.: overigens is deze intensivering nog een lastige: eerst zal het Kabinet moeten komen met meer duidelijkheid over de vraag wanneer iemand als werknemer of zzp'er mag werken. Een belangrijk punt hierin is dat het Kabinet het begrip ‘gezag’ wil verduidelijken. 
Een instrument hiertoe was de Webmodule (gestart als pilot in januari 2021). Met de Webmodule kan de opdrachtgever vooraf een advies krijgen of hij voor een opdracht een zzp’er kan inhuren, dus de opdracht buiten dienstbetrekking kan invullen. Vanuit het veld kwam veel kritiek op de Webmodule en het is zeer de vraag of en zo ja in welke vorm deze er alsnog gaat komen.

Modelovereenkomsten

De huidige overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever kun je voorlopig gewoon gebruiken. Je benoemt hierin de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt en je borgt de status als zelfstandige. Het is belangrijk dat je in de modelovereenkomst duidelijk de opdracht, inhoud van de werkzaamheden en de zelfstandigheid van uitvoering van de opdracht benoemt en omschrijft.

Letten op zelfstandigheid

Er is in de huidige Wet DBA niets te vinden over de criteria voor zelfstandigheid. Zoals genoemd zet het Kabinet in (onder andere) op het verduidelijken van het begrip ‘gezag’.
Een van de indicaties dat er sprake is van gezag is dat de Overeenkomst van Opdracht voor lange tijd doorloopt, hoewel er geen termijn wordt genoemd. Wij denken dat een goed advies is om:

- een maximale duur van een jaar (een half jaar met maximaal eenmalig verlengen met een half jaar) aan te houden voor een opdracht;

- maximaal 70% bij één opdrachtgever;

- tenminste 3 opdrachtgevers per jaar.
 

Welke verzekeringen zijn van belang?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als zzp’er in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep als freelance psychiater of zzp GZ-psycholoog.Binnen de zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal de zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade) meegenomen.

 • Parapludekking

Zzp’ers die voor een WTZa toegelaten instelling werken vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van deze instelling. Hier geldt namelijk een centrale aansprakelijkheid ("paraplu-dekking") voor deze instelling vanwege een wetsartikel in het Burgerlijk Wetboek (Art. 7:462 BW).
Op de website van het CIBG kun je via het zorgaanbiedersportaal zien of de opdrachtgever waar je als zzp'er gaat werken is toegelaten. Zie http://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/ 
De zzp’er, als zijnde opdrachtnemer dient officieel voor deze paraplu-dekking naar rato bij te dragen in de instellingspremie, mede omdat daarmee een contra-indicatie voor het bestaan van een gezagsverhouding wordt afgegeven.

 • Aanvullende dekking op de instellingspolis

In het geval je als zzp'er freelance werkzaamheden verricht voor een WTZa-toegelaten instelling verdient het aanbevelding te kiezen voor een zgn. aanvullende dekking op de instellingspolis ("aanvullend intramuraal" of "excedentverzekering"). 
Deze verzekert voor het geval de instellingspolis is uitgeput (vanwege eerdere toegekende claims), de opdrachtgever de premie onverhoopt niet of niet volledig heeft betaald of in het geval het claimbedrag hoger is dan het verzekerd bedrag.

Het is van belang vooraf goed te onderzoeken bij de opdrachtgever of de centrale aansprakelijkheid passend is verzekerd én een en ander zorgvuldig te verwoorden in de overeenkomst van Opdracht. 
Ons advies is om bij het aangaan van een opdracht als ZZP'er altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA of Sibbing).
 

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Met een Zakelijke rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van rechtsbijstand in geval van een juridisch geschil, bijvoorbeeld bij geschillen over niet betaalde rekeningen.
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor zelfstandige professionals in het geval van arbeidsongeschiktheid.
Met deze verzekering ontvang je een periodieke uitkering in geval van ziekte, zwangerschap of invaliditeit zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
Als freelance GZ-psycholoog of bijvoorbeeld freelance psychiater vormt het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een dilemma vanwege de hoge kosten. Het is echter belangrijk na te denken over hoe de risico’s te beperken c.q. op te vangen in het onverhoopte geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.
Bekende alternatieven van een AOV zijn deelname in een Broodfonds, een schenkkring of vrijwillig verzekeren bij het UWV.
Je kunt de premie van de AOV verlagen door keuzes te maken wat betreft de uitkeringsdrempel (de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij je een uitkering wenst te ontvangen, deze is standaard 25 procent); de wachttijd en looptijd van de uitkering; de hoogte van het verzekerde inkomen en de eventuele jaarlijkse indexering van de uitkering.
Per verzekeringsmaatschappij bestaan er per grote verschillen ten aanzien van voorwaarden en premiehoogte. Het advies is dan ook altijd om een offerte op te vragen bij meerdere maatschappijen.

 • Broodfonds

Met een Broodfonds leg je met andere zelfstandige professionals maandelijks een bedrag. In het geval van arbeidsongeschiktheid van één van de leden keert het fonds uit met een maximale periode van 2 jaar. 
Het broodfonds geldt de laatste jaren als een populair (gedeeltelijk) alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het is mogelijk deelname in een broodfonds te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) is dan gedekt via het broodfonds waarbij in het geval van een langere periode van ziekte, de AOV uitkeert. Met deze combinatie is de premielast voor een AOV aanzienlijk te verlagen.

 • Vrijwillig verzekerd bij UWV

Een zelfstandige professional die uit loondienst komt kan zich bij het UWV verzekeren. Voorwaarde is dat je je als zzp’er binnen 13 weken nadat je uit loondienst bent gegaan, aanmeldt.
Deze verzekering dekt het dagloon, welke is gebaseerd op het inkomen dat je zou kwijtraken bij ziekte. N.B.: er geldt een maximum te verzekeren dagloon!
 

Pensioenverzekering

Net als iedere Nederlander krijg je AOW zodra je de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Maar in tegenstelling tot werknemers bestaat er geen pensioenfonds voor zzp'ers. Je moet dus zelf iets regelen.

 • Lijfrente opbouwen

Dit kan jue doen via een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Als je stopt met werken kan je het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heb je een aanvulling op je pensioen. Deze vorm is fiscaal gunstig omdat je het bedrag kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. 

 • Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de FOR zet je een deel van de winst uit je onderneming opzij voor je pensioen. Dit bedrag mag je van je winst aftrekken waardoor je minder inkomensbelasting betaalt. Wanneer je met pensioen gaat en het geld opneemt, betaal je echter alsnog belasting over het bedrag. Eén van de eisen van de FOR is het urencrietrium (1225 uur/ jaar).

 • Je bestaande pensioenregeling voortzetten

Ben je net gestart als zzp’er? En werkte je in loondienst voordat je zzp’er werd? Soms kun je dan je oude pensioenregeling voortzetten, inclusief de aanvullende dekkingen als nabestaandenpensioen of premievrijstelling als je arbeidsongeschikt wordt. De pensioenuitvoerder kan hier verdere informatie over geven.
Wel dien je het voortzetten van je oude pensioenregeling binnen 9 maanden na het einde van je dienstverband aan te vragen én moet de vrijwillige voortzetting uiterlijk 15 maanden na het ontslag beginnen. De premie is maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

 • Deelname aan een collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling is een regeling voor meerdere deelnemers via een verzekeraar, pensioenfonds of beleggingsinstelling. Voor zzp'ers zijn er verschillende collectieve pensioenregelingen waarbij je je vrijwillig kan aansluiten.

 

Geschillenregeling (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders bijvoorbeeld tot het hebben van een klachtenregeling of (voor werk- c.q. opdrachtgever binnen de langdurige zorg en intramurale GGZ) het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De zzp psychiater of zzp GZ-psycholoog die enkel in opdracht van zorgaanbieders/zorginstellingen werkt (dus niet direct handelend is in opdracht van de (eigen) cliënt), kan zich aansluiten bij de geschilleninstantie en de klachtenregeling van de opdrachtgever.
Het is verplicht de manier waarop e.e.a. geregeld is te vermelden in de overeenkomst van opdracht zodat duidelijk is dat zowel opdrachtgever als zzp’er aan de vereisten van de Wkkgz voldoen.
Met het benoemen hoe de klachtenregeling is geregeld weet de cliënt waar hij terecht kan.

N.B.: het is te overwegen een eigen klachtenregeling te organiseren waarbij de cliënt toegang heeft tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris die niet verbonden is aan de instelling. (Grotere) instellingen hebben vaak een interne klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk, echter er bestaat een mogelijkheid dat de instelling invloed uitoefent op het proces van de klachtbehandeling.


Hoe bepaal je je tarief als ZZP GZ-psycholoog of zzp verpleegkundig specialist GGZ?

Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief als interim psychiater, zzp basisarts of
freelance klinisch psycholoog?
Wie bepaalt uiteindelijk je tarief? En hoe zit het met zaken als wat is gangbaar? Welke invloed heeft schaarste op de tariefstelling? Hoe zit het met de complexiteit van een opdracht of de reisafstand op de bepaling van je tarief?
Evident is dat de huidige schaarste aan deze professionals leidt tot een betere onderhandelingspositie met betrekking tot tariefstelling (onder andere) én dat zij kritischer kunnen zijn over welk werk ze accepteren. Dit heeft een directe impact op openstaande vacatures c.q. vacatures bij opdrachtgevers.

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als freelance psychiater of ZZP GZ-psycholoog. Het is slim om dit een vroeg stadium aan de opdrachtgever te benoemen wanneer je in gesprek bent over een eventuele opdracht.
Het zélf bepalen van je tarief 'hoort' bij het ondernemer zijn en bij de (gelijkwaardige) opdrachtrelatie die je hebt t.o.v. de opdrachtgever.

Belastingen en buffer opbouwen

Over je inkomsten als zzp'er betaal je belasting en uit je inkomen betaal je ook je bedrijfskosten zoals verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen.
Ook de kosten voor herregistratie (onder andere scholing) (en als zzp psychiater de kosten voor de verplichte pensioenverzekering via SPMS) komen ten last van je inkomsten als zzp'er.
Al deze kosten dien je dus te verdisconteren in je tarief.
Het is verder verstandig om uit je inkomsten een buffer op te bouwen voor momenten dat je minder of niet werkt als zzp’er, om wat voor reden dan ook.

Schaarste

Er is een al langer bestaande grote schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ en basisarts psychiatrie.
Deze schaarste lijkt vooral de hoogte van het tarief te bepalen. Het gaat hierbij feitelijk om de disverhouding tussen het aantal 'open plekken' en het aantal beschikbare zzp professionals.

Het marktgemiddelde

Bij de bepaling van je tarief zul je deze marktconform, binnen een bepaalde bandbreedte, willen laten zijn. Eén van de elementen die hierbij spelen is de ervaringsjaren die je hebt als zzp psychiater of freelance GZ-psycholoog.

Informeer bij collega zzp’ers

Wanneer je collega’s kent die als zzp’er werken is dat een goede bron om te vernemen wat zij aan tarieven rekenen binnen een specifieke setting en van wat zij weten wat gangbaar is in de markt. 

Factoren die verder een rol spelen

 • Urgentie en aard/ complexiteit van de opdracht

De urgentie van het snel inzetten van een interim professional alsook de complexiteit van de opdracht heeft invloed op de hoogte van het tarief.

 • Je expertise

Wat je je meebrengt aan waarde voor de opdrachtgever voor deze specifieke opdracht. Geef duidelijk aan wat je toegevoegde waarde is en wat jij bijdraagt aan de organisatie of de opdracht.

 • Je eerdere tariefstelling

Wat kreeg je eerder aan tarief binnen een andere opdracht?

 • Duur en omvang van de opdracht

De duur van een opdracht en het ‘volume’ aan te factureren uren/ week bepaalt de hoogte van de inkomsten uit je zzp-schap en dus ook de mate van het ondernemersrisico. Hoe lager het risico hoe meer je wellicht bereid bent water bij de wijn te doen wat betreft tariefstelling.

 • Concurrentie

Wanneer er meer kandidaten beschikbaar zijn voor de opdracht heeft de opdrachtgever een keuze. Het tarief kan dan voor een opdrachtgever bepalend zijn in de keuze wie de opdracht uiteindelijk kan gaan doen.

 • Reisduur woon-werk

Een langere reistijd kan voor jou als zzp’er een reden zijn om een hoger tarief te vragen vanwege de belasting op je privétijd.

 • Hoe graag wil je de opdracht doen?

Wanneer je de opdracht graag wil aangaan omdat deze sterk aansluit bij je interesse op dat moment ben je mogelijk bereid je tarief aan te passen.

 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?

Hoe is de (Principiële) bereidheid bij de opdrachtgever? Tot hoever wil de opdrachtgever gaan? HR adviseert hierin vaak naar de budgethouders binnen de organisatie. 

 • Jouw onderhandelingsvaardigheden

Hoe goed kun je onderhandelen? Eén van de vaardigheden daarin is het de emotie weghalen uit het bepalen van je tarief en het gesprek hierover dat je voert met de opdrachtgever. Je positie is gelijkwaardig aan die van de opdrachtgever en dat legitimeert een zakelijke opstelling. Je bepaalt zelf wat je waard bent en niet het budget van de de opdrachtgever. Uiteindelijk gaat het erom welk probleem je voor de opdrachtgever oplost en wat dat voor de opdrachtgever oplevert.
Een sterke positie komt verder vooral door het hebben van één of meer alternatieven. Je hoeft in dat geval  dus niet bang te zijn om een opdracht niet binnen te halen.

 • Relatie met de opdrachtgever

Het belang van het goed houden van een relatie met de opdrachtgever ook voor de toekomst; de wijze waarop je een opdracht eventueel laat afketsen op tarief.N.B.: de inhoud van dit artikel wordt de komende tijd verder bijgewerkt (12 augustus 2022)